The following training is presented in Dutch.

CLP vervolgopleiding: indeling van mengsels

30 september - 7 oktober 2024

Waarom deze opleiding?

  • Het  wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen  GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart.  In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).
  • CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie : nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…
  • Met name voor mengsels zijn er veel regels om  een juiste indelingen te maken volgens de “CLP mengselcriteria”.  Met deze workshop willen we u op weg zetten om deze indelingen op een CLP conforme manier te doen.

Programma:

  • Aquatisch milieugevaar.
  • Gezondheidsgevaren: acute toxiciteit, huid en oog irritatie/corrosie, sensitisatie, kankerverwekkend, mutageen, reprotoxiciteit, doelorgaantoxiciteit.
  • Praktische hands-on oefeningen op basis van SDS’en.
  • Gebruik van de ECHA databanken, richtsnoeren en andere bronnen.

Uw ervaren ARCHE Consulting docenten: Dagobert Heijerick & Lieve Claeys